Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

1. Taraflar

a) www.minedolive.com internet sitesinin ( bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. No: 1 İç Kapı No: 404 Konak İzmir adresinde mukim BCD Tarım Gıda Hayvancılık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
(Bundan böyle “FİRMA” olarak anılacaktır).

b) www.minedolive.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle "ÜYE" olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu FİRMA'nın sahip olduğu SİTE’ye üye olma ve SİTE’den ÜYE’nin faydalanmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FİRMA'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE, FİRMA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FİRMA 'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMA 'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. ÜYE SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır.

3.4. ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA'nın ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. FİRMA üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, SİTE’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FİRMAdan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FİRMA'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FİRMA'nın ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. FİRMA'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, ÜYE’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FİRMA'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. SİTE’nin yazılım ve tasarımı FİRMA’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. FİRMA tarafından SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 3.12. FİRMA ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FİRMA ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SİTE’nin ve FİRMA’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. SİTE’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE; SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. FİRMA sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya SİTE’deki kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. FİRMA üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen ya da güncellenen her hüküm,
yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, FİRMA'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. FİRMA iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, ÜYE’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

3.18. ÜYE, istediği zaman SİTE üzerinden üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak, üyeliğin sonlandırılmış olması ÜYE’nin sözleşmeden doğan sorumluluklarından kurtulacağı anlamına gelmez; ÜYE, SİTE’ye üye olduğu dönemde yapmış olduğu Sözleşmeye aykırı fiil ve işlemlerinden sorumludur. Bu durumda, FİRMA ÜYE’nin üyelik sözleşmesine uymamasından dolayı uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi zararı ÜYE’den talep etme hakkına sahiptir.

 

3.19. ÜYE’nin üyelik kaydı yapması, sözleşme içeriğini tam ve eksiksiz olarak okuduğunu ve sözleşme koşulları hususunda  bilgilendirildiğini ve sözleşme hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya FİRMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FİRMA;  ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshetme hakkına sahiptir.

5. ihtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

İşbu Sözleşme ÜYE’nin SİTE’ye üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.